Kalkulator odsetek budżetowych

Kalkulator liczy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

Kalkulator umowa o dzieło

Kalkulator wylicza kwotę netto przy umowie o dzieło, zgodnie z zasadami, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Kalkulator umowa o pracę

Kalkulator wylicza kwotę netto przy umowie o pracę, zgodnie z zasadami, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Kalkulator umowa zlecenie

Kalkulator wylicza kwotę netto przy umowie zlecenie, zgodnie z zasadami, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Kalkulator wynagrodzenie członka zarządu

Kalkulator wylicza kwotę wynagrodzenia członka zarządu.

Kalkulator VAT

Kalkulator wylicza kwotę netto oraz brutto ceny przy wybranej wartości VAT

Skorzystaj z moich pozostałych kalkulatorów

Shopping Cart
Scroll to Top