Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA  COOKIES 

Korzystanie ze strony internetowej oraz sklepu internetowego ksiegowakatarzyna.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym.  Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je przetwarzam,  komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.  

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI 1 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 §2 DEFINICJE 3 §3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 4 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA? 4 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH  NIEPODANIA? 5 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE  OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? 5 

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? 11 JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA? 12 CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? 14 CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH? 14 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA? 15

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 1 – 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON 16 DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK 17 DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – INSTAGRAM 18 DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN 22 DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – YOU TUBE 23 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 25 KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? 25 CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? 26 CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA? 26 

 • 4 FORMULARZE 27 §5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 30 §6 TECHNOLOGIE 31 §7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 31 §8 ZGODA NA COOKIES 39 §9 LOGI SERWERA 40 
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony  danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także  innych technologii pojawiających się na stronie internetowej ksiegowakatarzyna.com oraz  w sklepie internetowym pod nazwą ksiegowakatarzyna.com. 

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Katarzyna  Smuniewska-Żochowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATESKA  Katarzyna Smuniewska-Żochowska pod adresem ul. Wiśniowy sad 2 / 9, 03-259 Warszawa,  NIP: 8212474505, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 2 – 

Dbam o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony.  Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności  i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e mail: kontakt@ksiegowakatarzyna.com 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a  każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.  Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie  obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi  przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki  prywatności. 

 • 2 DEFINICJE 

Administrator – Katarzyna Smuniewska-Żochowska, prowadząca działalność  gospodarczą pod firmą KATESKA Katarzyna Smuniewska-Żochowska pod adresem ul.  Wiśniowy sad 2 / 9, 03-259 Warszawa, NIP: 8212474505, zgodnie z dokumentem  wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej. 

Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy  znajdujące się pod adresem ksiegowakatarzyna.com. 

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej  Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów  zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować  podczas rejestracji Konta. 

Platforma szkoleniowa – platforma, poprzez którą Administrator udostępnia Klientowi  Treści cyfrowe, Usługi cyfrowej lub świadczy Usługi.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 3 – 

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie  danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki  treści cyfrowych, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.  

Regulamin– regulamin dostępny na stronie Sklepu w ramach którego określono zasady  związane z korzystaniem ze strony i sklepu ksiegowakatarzyna.com RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.). 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.). Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.). 

 • 3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH  UŻYTKOWNIKA? 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Katarzyna Smuniewska Żochowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATESKA Katarzyna  Smuniewska-Żochowska pod adresem ul. Wiśniowy sad 2 / 9, 03-259 Warszawa, NIP:  8212474505, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej 

Administrator współadministruje z dostawcami platform społecznościowych, np.  Facebook, TikTok, itp. wskazanymi w niniejszym dokumencie w zakresie danych osób  korzystających z social mediów i śledzących profil Administratora na danej platformie  social mediowej oraz wchodzących w interakcje z Administratorem. Zasady 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 4 – 

współadministrowania zostały wskazane poniżej w zakresie każdej platformy social  mediowej, na której Administrator posiada profil. 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST  KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA? 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady  zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem  możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia  określonych działań. 

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,  których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego  Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz  na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a  mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi. 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH  PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W  RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? 

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w  następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 5 – 

Lp. 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna  

przetwarzania

Czas przetwarzania

1. 

wykonanie usługi lub wykonanie  zawartej umowy, przesłanie  oferty (np. reklamowej) na  prośbę Użytkownika

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (niezbędność do zawarcia  i/lub wykonania umowy lub  podjęcie działań na  

żądanie)

dane przetwarzane są przez  czas trwania umowy/ czas  niezbędny do przesłania  oferty i odpowiedzi  

Użytkownika, a następnie  czas do upływu  

przedawnienia roszczeń  

2 lata lub 6 lat od  

wykonania umowy w  

zależności od tego czy  

Użytkownik jest  

przedsiębiorcą

2. 

wystawienie faktury, rachunku i  spełnienie innych obowiązków  wynikających z przepisów prawa  podatkowego w przypadku  dokonania zamówień w Sklepie  internetowym lub pozostałych  produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (obowiązek wynikający z  przepisów prawa)

dane przetwarzane są przez  5 lat od końca roku  

podatkowego, w którym  nastąpiło zdarzenie  

podatkowe 

3. 

udzielenie rabatu lub  

informowanie o promocjach i  ciekawych ofertach  

Administratora lub podmiotach przez niego polecanych 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda)

dane przetwarzane są do  momentu wycofania zgody,  następnie przez okres 2 lat w przypadku osób, które  wycofały zgodę lub po  

okresie 6 miesięcy braku  jakiejkolwiek aktywności  odbiorcy

4. 

przechowywanie nieopłaconych  zamówień

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  momentu utraty  

przydatności 

14 dni od złożenia  

zamówieniaKopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. 

– 6 –

5. 

rozpatrzenie reklamacji czy  roszczeń związanych z umową 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (niezbędność do zawarcia  i/lub wykonania umowy)  oraz na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO  

(obowiązek wynikający z  przepisów prawa)

dane przetwarzane są przez  okres realizacji procedury  lub roszczenia 

1 rok od upływu terminu  realizacji roszczenia lub 5  lat od końca roku  

podatkowego w zakresie  danych przechowywanych  na podstawie przepisów  podatkowych

6. 

ustalenie, dochodzenie lub  obrona przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  momentu ustania podstawy  przetwarzania 

2 lata lub 6 lat od  

wykonania umowy w  

zależności od tego czy  

Użytkownik jest  

przedsiębiorcą

7. 

kontakt telefoniczny w sprawach  związanych z realizacją usługi,  umowy 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (niezbędność do zawarcia  i/lub wykonania umowy)

dane przetwarzane są przez  czas trwania umowy/ czas  niezbędny do przesłania  oferty i odpowiedzi  

Użytkownika, a następnie  czas do upływu  

przedawnienia roszczeń  

2 lata lub 6 lat od  

wykonania umowy w  

zależności od tego czy  

Użytkownik jest  

przedsiębiorcąKopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. 

– 7 –

8. 

kontakt telefoniczny w celu  przedstawienia oferty

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda)

dane przetwarzane są do  momentu wycofania zgody

9. 

tworzenie rejestrów związanych  z RODO i innymi przepisami 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (obowiązek wynikający z  przepisów prawa) oraz art.  6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie  uzasadniony interes  

administratora)

dane przetwarzane są do  czasu ustania podstawy  przetwarzania lub utraty  przydatności dla  

administratora

10. 

archiwizacja na potrzeby  

zabezpieczenia informacji, które  mogą służyć wykazywaniu  faktów 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  zgłoszenia sprzeciwu lub  utraty przydatności dla  administratora 

2 lata lub 6 lat od  

wykonania umowy w  

zależności od tego czy  

Użytkownik jest  

przedsiębiorcą

11. 

cel analityczny, polegający  między innymi na analizie  

danych zbieranych  

automatycznie przy korzystaniu  ze strony internetowej, w tym  cookies np. cookies Google  Analytics czy Meta Piksel

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  czasu wykasowania cookies  z przeglądarki przez  

Użytkownika

12. 

wykorzystywanie cookies na  Stronie i jej podstronach 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda)

dane przetwarzane są do  czasu wykasowania cookies  z przeglądarki przez  

Użytkownika

13. 

zarządzanie Stroną internetową  i stronami Administratora na  innych platformach 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  czasu wniesienia sprzeciwu  lub utraty przydatności  danych dla administratoraKopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. 

– 8 –

14. 

badanie satysfakcji z  

oferowanych usług 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  czasu wniesienia sprzeciwu  lub utraty przydatności  danych dla administratora

15. 

zamieszczenie przez  

Użytkownika opinii o usługach  świadczonych przez  

Administratora 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda)

dane przetwarzane są do  momentu wycofania zgody  lub utraty przydatności dla  administratora, chyba że  wycofanie zgody nastąpi  wcześniej

16. 

wewnętrzne cele  

administracyjne Administratora  związane z zarządzaniem  

kontaktem z Użytkownikiem 

6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie  uzasadniony interes  

administratora)

dane przetwarzane są do  momentu ustania podstawy  przetwarzania 

2 lata lub 6 lat od  

wykonania umowy w  

zależności od tego czy  

Użytkownik jest  

przedsiębiorcą

17. 

dopasowanie treści  

wyświetlanych na stronach  Administratora do  

indywidualnych potrzeb oraz  ciągłego doskonalenia jakości  oferowanych usług 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  czasu wniesienia sprzeciwu  lub utraty przydatności  danych dla administratora

18. 

marketing bezpośredni  

kierowany do Użytkownika  produktów lub Usług lub  

polecanych osób trzecich

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora)

dane przetwarzane są do  czasu wniesienia sprzeciwu  lub utraty przydatności  danych dla administratora

19. 

obsługa fanpage na Facebooku i  wchodzenia w interakcje z  użytkownikami 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora) i art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratoraKopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. 

– 9 –

20. 

obsługa profilu na platformie  Instagram i wchodzenia w  

interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora) i art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratora

21. 

obsługa profilu na platformie  LinkedIn i wchodzenia w  

interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora) i art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratora

22. 

obsługa profilu na platformie  YouTube i wchodzenia w  

interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora) i art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratora

23. 

obsługa profilu na platformie  TikTok i wchodzenia w interakcje  z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

(prawnie uzasadniony  

interes administratora) i art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratora

24. 

kierowanie reklamy w mediach  społecznościowych i na stronach  internetowych, typu reklam  tworzonych za pomocą  

Menedżera reklam portalu  Facebook, oraz kierowania  remarketingu 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda) i na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f RODO (prawnie  uzasadniony interes  

administratora) polegający  na promocji i reklamie  

usług Administratora  

poprzez remarketing  

kierowany do osób  

zapisanych na mailing lub  odwiedzających daną  

stronę internetową)

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratora

25. 

kontakt z Administratorem za  pomocą komunikatorów  

internetowych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (zgoda) dane  

przetwarzane są w celu 

dane przetwarzane są do  czasu wycofania zgody lub  wniesienia sprzeciwu lub  utraty przydatności danych  dla administratoraKopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. 

– 10 –

  

odpowiedzi na pytanie  użytkownika strony

 

26. 

zamieszczenie przez  

Użytkownika komentarzy

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda)

dane przetwarzane są do  momentu wycofania zgody  lub utraty przydatności dla  administratora

27. 

zamieszczenie przez  

Użytkownika opinii

art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (zgoda)

dane przetwarzane są do  momentu wycofania zgody  lub utraty przydatności dla  administratoraPodanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,  których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego  Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art.  6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz  na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a  mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi. 

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? 

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w  pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz  danych logowania, o czym mowa poniżej).  

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np.  adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.  (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań  użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o  użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te  przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia  sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 11 – 

danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części  niniejszej polityki.  

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na  Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.  

Usługi społeczeństwa informacyjnego  

Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby  samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia  usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym  celu zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica).  

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony  i serwisu ksiegowakatarzyna.com 

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik  spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca  władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła  zgodę lub ją zaaprobowała.  

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA? 

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:  prawo dostępu do treści jego danych,  

prawo do przenoszenia danych,  

prawo poprawiania danych, 

prawo sprostowania danych,  

prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 12 – 

prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub  bez podstawy prawnej,  

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu administratora,  

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych  osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie  obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.  

prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane  przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w  odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.  Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie  wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica  zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści RODO.  

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego.  

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez  adres e-mail: kontakt@ksiegowakatarzyna.com . Odpowiedź zostanie udzielona w  terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba  że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 13 – 

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym  czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej  Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie  zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną  zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z  przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych  nałożonych na Administratora. 

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio  uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.  

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH? Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw  trzecich. 

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług  np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) dalej jako Meta lub  Facebook, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów  Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich  serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności  przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w  odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy  gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  

 1. a) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 14 – 

 1. b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję  Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
 2. c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ  nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców  tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: 

Google Ireland Limited : https://policies.google.com/privacy?hl=pl Meta Platforms Ireland Limited .: https://www.facebook.com/privacy/explanation UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 

Obecnie usługi oferowane przez Google Ireland Limited oraz Meta Platforms Ireland  Limited dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy,  jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu  otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite może  przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług  z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.  

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA? Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji  poszczególnych usług/osiągnięcia celów, które zostały wskazane w tabeli powyżej, oraz: 

 1. a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia  roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych  przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników, 
 2. b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy  lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 15 – 

 1. c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w  odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków  wynikających z mających zastosowanie przepisów, 
 2. d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO  — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie  uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu  bezpośredniego, 
 3. e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po  wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed  ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub  okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi, 
 4. f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do  danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,  statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora, 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego  roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu  usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych  czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania  Administratora.  

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one  otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 16 – 

odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do  zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK 

Administratorem administruje danymi Użytkownika na fanpage pod nazwą Księgowa  Katarzyna w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage).  

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu  administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem,  wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia  społeczności Fanpage. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes  administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi  Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage. 

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady  przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.  

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie  będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od  Administratora a związanych z Fanpage.  

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy  informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.  Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal  społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia  Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj”  Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 17 – 

oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu  własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak  portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom  obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie  do kontaktu poza portalem Facebook.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem  Facebooka. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty  reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób  zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności  Użytkownika). 

Polityka prywatności portalu Facebook: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – INSTAGRAM 

Administratorem administruje danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą  ksiegowakatarzyna.com_official w serwisie Instagram (dalej jako Profil).  

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu  administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem,  wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia  społeczności Profilu.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 18 – 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes  administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi  Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu. 

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady  przebywania w portalu społecznościowym Instagram wynikają z regulaminów Instagram.  

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie  jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od  Administratora a związanych z Profilu.  

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy  informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.  Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal  społecznościowy Instagram i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia  Profilu na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Profil lub  wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych  produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak  współpracujące agencje reklamowe lub inni podwykonawcy obsługujący Profil  Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza  Instagramem.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem  Instagram. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty  reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 19 – 

zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności  Użytkownika). 

Polityka prywatności portalu Instagram: 

https://help.instagram.com/519522125107875 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – TIK TOK 

Administratorem administruje danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą  Księgowa Katarzyna w serwisie TikTok (dalej jako Profil).  

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu w serwisie Tik Tok będą przetwarzane  w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem,  wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia  społeczności Profilu. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes  administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi  Profil w serwisie Tik Tok. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie  treści/obserwowanie Profilu. 

Zasady panujące na Profilu w serwisie Tik Tok są ustalane przez Administratora, jednakże  zasady przebywania w portalu społecznościowym Tik Tok wynikają z regulaminów Tik Tok.  

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil w serwisie Tik Tok należący  do Administratora. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi  żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Profilem.  

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy  informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.  Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal  społecznościowy Tik Tok i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 20 – 

Tik Tok i Administrator posiadają status Współadministratorów w zakresie działań  związanych z realizacją wspólnych celów gospodarczych w ramach przetwarzania danych  osobowych m.in. w ramach korzystania z wtyczki portalu Tik Tok na Stronie, przetwarzania  danych osób odwiedzających Profil. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta  Tik Tok na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie treści/kliknięcie „Obserwuj” lub  wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych  produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak  portal Tik Tok, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom  obsługującym konto Tik Tok Administratora, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli  dojdzie do kontaktu poza portalem Tik Tok.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem  Tik Toka, zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Portal Tik Tok  stosuje mechanizmy zgodności w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych  przez Komisję Europejską. 

W ramach korzystania z portalu Tik Tok dane nie będą profilowane i nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ  na prawa i wolności Użytkownika). 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności portalu Tik Tok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 21 – 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN 

Administratorem administruje danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą  Katarzyna Smuniewska-Żochowska w serwisie LinkedIn (dalej jako Profil).  

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu  administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem,  wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia  społeczności Profilu. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes  administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi  Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu. 

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady  przebywania w portalu społecznościowym LinkedIn wynikają z regulaminów LinkedIn.  

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie  jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od  Administratora a związanych z Profilu.  

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy  informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.  Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal  społecznościowy LinkedIn i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia  Profilu na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Profil lub  wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych  produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak  portal LinkedIn współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 22 – 

obsługującym Profil Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do  kontaktu poza portalem LinkedIn.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem  LinkedIn. 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty  reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób  zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności  Użytkownika). 

Polityka prywatności portalu LinkedIn: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – YOU TUBE 

Administratorem administruje danymi Użytkownika na stronie profilu pod nazwą  Księgowa Katarzyna w serwisie You Tube (dalej jako Profil).  

Dane osobowe Użytkownika podawane na Profilu będą przetwarzane w celu  administrowania i zarządzania Profilem, komunikowania się z Użytkownikiem,  wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia  społeczności Profilu. 

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes  administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi  Profil. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Profilu. 

Zasady panujące na Profilu są ustalane przez Administratora, jednakże zasady  przebywania w portalu You Tube wynikają z regulaminów You Tube (Google). 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 23 – 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Profil. Administrator nie będzie  jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od  Administratora a związanych z Profilu.  

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy  informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne.  Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez You Tube i na  warunkach zawartych w jego regulaminach.  

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia  Profilu na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Profil lub  wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych  produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak  You Tube, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom  obsługującym Profil Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do  kontaktu poza You Tube.  

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności. 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem  You Tube (Google). 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty  reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób  zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności  Użytkownika). 

Polityka prywatności portalu You Tube: 

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 24 – 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,  zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator  przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie  obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te  mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed  dostępem osób nieupoważnionych.  

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby  upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej  umowy powierzenia danych. 

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich  danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać  swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz  aktualizować oprogramowanie.  

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym  powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak m.in. firmy kurierskie, firmy  pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy które zarządzają programem do  wystawiania faktur, innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do  obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz  Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej,  copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.) gwarantują stosowanie  odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez  przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 25 – 

Dane osobowe mogą być także udostępniane innym odbiorcom m.in. urzędom np.  urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych  z rozliczeniami i księgowością. 

Podmioty, które przetwarzają dane osobowe, tak jak Administrator, zapewniają  zachowanie standardów europejskich w zakresie ochrony danych osobowych, w tym  standardy wyznaczane przez akty prawne i decyzje Komisji Europejskiej i stosują  mechanizmy zgodności także przy przekazywanie danych poza EOG m.in. w postaci  standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską decyzja 2021/915  z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między  administratorami, a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 https://eur lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL.  

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora  Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z  przetwarzaniem danych osobowych. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane  uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie  postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność  pozyskania od Administratora tych danych. 

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA? 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika  w rozumieniu RODO. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 26 – 

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być  profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator  kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to  mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na  warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie  pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań  Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi  podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych  statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na  Stronie.  

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono  negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj:  https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej 

 • 4 FORMULARZE 

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony: 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i  kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,  nazwy firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz dane podane w treści  wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką  Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie  uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić  dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 27 – 

maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń  wynikające z przepisów prawa.  

 1. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane  w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki  komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie  tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail,. Niektóre dane oznaczone jako  obowiązkowe muszą zostać wpisane.  

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia  spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany  podmiotom trzecim. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych  przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do  niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających  wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające  jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.  

 1. Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie  internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami  zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji  obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania  roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu  bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem  Administratora.  

Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba  firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto  użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail)  oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych  kroków związanych z zamówieniem. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 28 – 

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po  jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto,  przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres  przechowywania faktur).  

 1. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w sklepie internetowym  ksiegowakatarzyna.com – W przypadku korzystania z usług lub produktów  Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym  celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i  formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz  także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając  niezbędne dane.  

Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa  użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było  dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer  rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji  zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą  przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.  

 1. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie  internetowym – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie  internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania  danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy,  NIP, a następnie hasła.  

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest  usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego  ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 29 – 

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe  założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez  odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z  formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim. 

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien  zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach  internetowych. 

 • 5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 
 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych  (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli  Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z  osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane  kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści  zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.  
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich  określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.).  Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez  jego wyraźnej, uprzedniej zgody.  
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie  treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i  może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać  się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat  materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych  na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 30 – 

 1. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że  wskazano inaczej.  
 • 6 TECHNOLOGIE 

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: a) Urządzenia z dostępem do sieci Internet, 

 1. b) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail, c) Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, 
 2. d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np.  pdf., video, mp3, mp4. 
 • 7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw.  technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie  Strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających. 
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji  zawartych w plikach cookies. 
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które  przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie,  wtedy, gdy korzystasz ze Strony. 
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz  cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 31 – 

 1. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do  indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją  użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób  użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę  ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. 
 2. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: 
 3. a) Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook  Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na  Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie  uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować  treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebook w ramach reklam  kontaktowych.  

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Meta Platforms Ireland Limited.  oraz jej spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć  skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz  pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).  Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez  portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.  

Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i  reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób  do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób,  że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego  oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited. tzw. menadżera reklam, a  następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub  osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem,  że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam  założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 32 – 

reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest  do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw.  grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz  przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook  pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz  https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca  zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.  

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie  pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat  użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu  Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje  mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać  je zgodnie z własnymi założeniami i celami.  

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem  narzędzia Piksel Meta (Facebooka) i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego  narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu  Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem:  https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832 

142&_ga=2.140230195.1899084027.1676390445-251481724.1675757116. W  każdej chwili można zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za  wyświetlanie reklam remarketingowych np. na  https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.  

Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie  na swoim urządzeniu końcowym.  

 1. b) TikTok Piksel – w celu zarządzania reklamami na TikToku i prowadzenia działań  remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 33 – 

Więcej o narzędziu analitycznym Tik Toka i zasadach przetwarzania danymi w jego  ramach znajdziesz tutaj: https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok pixel?redirected=1&_ga=2.99858206.1899084027.1676390445- 

251481724.1675757116

Narzędzie to pomaga dotrzeć do nowych odbiorców poprzez kierowanie do nich  reklamy, w szczególności do tych, którzy już odwiedzili Stronę. Jeśli Użytkownik  korzysta z platformy TikTok dane te mogą być kojarzone z danymi zbieranymi  przez TikToka w ramach platformy społecznościowej TikTok. Są jednak anonimowe  w ramach Strony i służą jedynie zbieraniu danych statystycznych i analitycznych, a  także kierowaniu reklamy do ogólnie zdefiniowanych odbiorców.  

Więcej o zasadach ochrony prywatności w portalu TikTok przeczytasz tutaj:  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl 

PL?_ga=2.98704798.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.  

 1. c) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google  Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań  Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej  strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić  Stronę. 

Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited  przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w  ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym  interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co  następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. 

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza  jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 34 – 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem  narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie  zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem:  https://support.google.com/analytics#topic=3544906 lub zapoznanie się z  zasadami prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&_ga=2.64139695.1899084027.1676390 

445-251481724.1675757116.  

 1. d) Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu lepszej  komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych  treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie  powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika.  

Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na  komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję  „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może  inaczej nazywać tę opcję).  

Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta  poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator  nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających  z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na  podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe,  do których Administrator nie ma dostępu. 

 1. e) Wtyczki kierujące do social mediów Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. 

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony  zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu  społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię  to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 35 – 

Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video,  itd.). 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed  założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane  przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w  przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są  przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich  administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies  pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być  aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone  z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony  akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez  podmioty trzecie w ten sposób.  

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:  

Facebook – fanpage Księgowa Katarzyna ,  

Profilu na portalu społecznościowym Instagram ksiegowakatarzyna.com_official, Kanału w serwisie You Tube Ksiegowa Katarzyna 

Tik Tok – konto Księgowa Katarzyna 

LinkedIn – konto Katarzyna Smuniewska-Żochowska 

 1. f) Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads  – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest  prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację  danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 36 – 

prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich  ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika. 

 1. g) Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności  Użytkownika na stronie sklepu internetowego, 

w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z  niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem  Administratora.  

 1. h) Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, 

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych  stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy  z serwisu You Tube czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud. 

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach  treści jakich dokonał Użytkownik. 

Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz  tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj  danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i  zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali. 

Odtwarzając nagrania dostępne w portalu SoundCloud, korzystasz z usług  świadczonych przez SoundCloud, który jest samodzielnym podmiotem  świadczącym na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegóły w  zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka  prywatności tego portalu: https://soundcloud.com/pages/privacy i polityka  cookies : https://soundcloud.com/pages/cookies, a także regulamin :  https://soundcloud.com/terms-of-use.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 37 – 

You Tube 

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google Ireland Limited i pozwala na  odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może  zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i  przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany.  

Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, Użytkownik korzysta z  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google Ireland Limited. Szczegóły w  zakresie przetwarzania danych osobowych przez You Tube zawiera Polityka  prywatności i regulamin tego portalu: https://policies.google.com/privacy https://www.youtube.com/t/terms. 

 1. i) Linki afiliacyjne i programy partnerskie 

Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych  produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści  znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie  w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli  przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz  zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony  zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.  

Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów  trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma  wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy,  w tym wypadku Google Ireland Iimited . Ustawienia i personalizację reklam  możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod  adres: https://adssettings.google.com/authenticated.  

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z  dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i  ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 38 – 

 1. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane  są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej,  oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co  umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez  Użytkownika. 
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym  czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich,  ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.  
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki  internetowej. 
 • 8 ZGODA NA COOKIES 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne,  możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.  Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 39 – 

usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się  niezbędne informacje.  

 • 9 LOGI SERWERA 
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym  przechowywana jest Strona. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi  obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o  przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
 3. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana  nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania  serwerem. 
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji  Użytkownika.  

Data publikacji Polityki Prywatności: 01.10.2023 

Data ostatniej aktualizacji: 01.10.2023 

Niniejsza polityka prywatności i cookies została sporządzona na wzorze legalnie zakupionym  od prawnika. Nie kopiuj jej ani w całości, ani we fragmentach, gdyż naruszysz prawa autorskie.  Postaraj się o własną legalną licencję.  

Ja działam legalnie, bo dbam o moich klientów, swój wizerunek i najwyższą jakość tego, co  świadczę dla Ciebie! Polecam takie działanie! 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 40 – 

Shopping Cart
Scroll to Top