Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  „Księgowa Katarzyna” 

Drogi Kliencie! 

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w moim Sklepie.  

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują  Ciebie i mnie podczas robienia zakupów, czy korzystania z treści cyfrowych lub usług  cyfrowych. 

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez  dane wskazane w Regulaminie. 

Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 1 października 2023 r.  

SPIS TREŚCI 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 2 §2 DEFINICJE 3 §3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 6 §4 TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE 6 §5 PRZEDSPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 8 §6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE 9 §7 CENY TREŚCI CYFROWYCH, USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI 10 §8 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 12 §9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 12 §10 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA, NEWSLETTER 13 
 • 11 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 15 
 • 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 18 §13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH 20 §14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 21 §15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 22 §16 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 23

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 1 – 

 • 17 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 26 §18 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY 27 §19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU  KONSUMENTA 29 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU  PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 30 

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU  KONSUMENTA 32 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU  PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 33 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 
 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie ksiegowakatarzyna.com i na  odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez  Sprzedawcę. 
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze  Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych: 

numer telefonu: 883505204 

adres e-mail: kontakt@ksiegowakatarzyna.com 

formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu, zgodnie z zasadami  zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu. 

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty  elektronicznej lub formularza kontaktowego. Środki te gwarantują zachowanie  pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą  z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz  umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z przedsiębiorcą.  
 2. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży o  dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz dokonywania reklamacji w  ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.  
 3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin  przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić  treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym  nośniku lub wydruk. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 2 – 

 1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest  akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację  wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.  8. Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach  internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny,  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze  bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:  
 4. a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;  
 5. b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w  szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie. 
 6. Nakazuje się: 
 7. a) Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa; b) Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych  

Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka  została udzielona). 

 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając  niepoprawnych danych osobowych. 
 2. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.  
 • 2 DEFINICJE 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATESKA Katarzyna Smuniewska-Żochowska, pod adresem ul. Wiśniowy sad 2/9, 03- 259 Warszawa, NIP: 8212474505, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem  Sklepu. 
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 3 – 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia  Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego  działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego,  zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565i  art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. 
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest  Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 3. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu. 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu. 
 4. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  ksiegowakatarzyna.com oraz na odpowiednich jego podstronach za  pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych  Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 
 5. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie,  przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie  z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez  konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą  danych w postaci cyfrowej.  
 6. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na  mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowej  lub Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak  i usługi. 
 7. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży  towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia  usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta. 
 8. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy  włącznie. 
 9. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do  zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach  wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 10. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć  Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 4 – 

 1. Operator płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy  placu Andersa 2, 17 piętro KRS: 0000412357 
 2. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa. 18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie  sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i  zamówionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 
 3. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany  zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści  cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości. 
 4. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i  oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla  danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet). 
 5. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe  wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały  wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.  
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo  wolnymi od pracy. 
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa. 
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),  dalej jako Kodeks cywilny. 
 9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.). 
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako  UŚUDE. 
 12. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo  Telekomunikacyjne.  
 13. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 5 – 

 • 3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób  zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający  funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów. 
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania  Zamówień na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe potrzebne są: 
 3. a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer  stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt  umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach  Sklepu, np. sprawna klawiatura; 
 4. b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej  obsługująca m.in. pliki typu cookies, (np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych; 
 5. c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca  zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”.  Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail  Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).  
 6. d) Możliwość odczytania danych w: Word, PDF, Excel, itp 
 7. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania,  modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz  przez nieuprawnione osoby trzecie. 
 8. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to  umożliwić, albo usług podmiotów trzecich. 
 • 4 TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE 
 1. W Sklepie dostępne są następujące Treści cyfrowe i/ lub Usługi cyfrowe: a) Kursy on-line 
 2. b) E-booki 
 3. c) Pomoce naukowe 
 4. d) Konsultacje on-line i telefoniczne

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 6 – 

 1. Klient może także zamówić indywidualnie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe na  zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz na zasadach opisanych w  niniejszym regulaminie a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.  
 2. Specyfika Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz cechy charakterystyczne  znajdują się w opisie w Sklepie. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna  cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania  Zamówienia takich Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej  konkretnej cechy. 
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były  zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W  tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,  interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis  oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami  prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.  
 4. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do  których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na  platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta. 
 5. Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na platformie  szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie  dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub  na odpowiedniej podstronie z opisem. 
 6. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia e konsultacji: 
 7. a) telefonicznie, 
 8. b) online. 
 9. E-konsultacje, są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą  elektroniczną danych osoby fizycznej/firmy oraz szczegółowego opisu sytuacji w  jakiej potrzebuje konsultacji na adres e-mail kontakt@ksiegowakatarzyna.com 9. W skład e-konsultacji wchodzi porada do 20 minut 
 10. Celem opracowania kompleksowej e-konsultacji, Sprzedawca może  przeprowadzać wywiad z Klientem, również drogą elektroniczną (np. mailowo). 11. E-konsultacje są realizowane w terminie 3 dni roboczych od przesłania przez  

Klienta wiadomości e-mail lub potwierdzenia wybranego terminu konsultacji w  udostępnionym kalendarzu elektronicznym. 

 1. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia  telefonicznego/połączenia internetowego na platformie Teams /przesłania  wiadomości e-mail do Klienta.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 7 – 

 1. Sprzedawca nie ma obowiązku nagrywania e-konsultacji, ale może wyrazić zgodę  na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien zapytać o taką  zgodę. 
 2. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych  nieodpłatnych. Zaliczają się do nich: 
 3. a) E-booki 
 4. b) kalkulatory 
 5. c) wzory dokumentów 
 6. d) pomoce naukowe 
 7. e) szkolenia 
 8. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych  przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie  szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą  one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w  ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych. 
 9. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.  17. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych  lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w  odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności. 18. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na  zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych odpłatnych i/lub dostępnych w Sklepie albo według zasad  opisanych w odrębnym regulaminie lub usług lub na odrębnej podstronie dotyczących tych treści. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać  udostępnione użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych  w odrębnym regulaminie lub w opisie tych treści lub usług. 
 • 5 PRZEDSPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH  
 1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych.  
 2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa. 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i  cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie. 4. Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą  znajduje się w ich opisie. 
 3. Przedsprzedaż nie może/może być łączona z innymi promocjami.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 8 – 

 1. Zakupione podczas przedsprzedaży Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są realizowane  (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.  
 • 6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE LUB  USŁUGI CYFROWE  
 1. Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez ich wybór  z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród  różnych wariantów Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w różnych cenach (o ile taka  możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej). 
 2. Po dokonaniu wyboru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej celem dokonania zakupu  Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi  na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk  „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej w wyniku czego wybrane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zostaną  dodane do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub  kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”  i sfinalizować zakup na kolejnej stronie. 
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach  następujących danych: 
 4. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, 
 5. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), c. numeru telefonu, 
 6. adresu e-mail, 
 7. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest  niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia. 
 8. wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie  przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za  Zamówienie. 
 9. Klient może być zobowiązany wskazać swój adres ze względu na takie wymagania  systemowe/informatyczne związane ze środowiskiem cyfrowym Sklepu.  5. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.  
 10. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru  co do formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, z obecnie  dostępnych w Sklepie. 
 11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i  płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 9 – 

osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych, jak również co do formy płatności. 

 1. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie  umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze  Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu. 10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w  Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:
 3. a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia  (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia), 
 4. b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w  przypadku wyboru opcji płatności przelewem). 
 • 7 CENY TREŚCI CYFROWYCH, USŁUG CYFROWYCH I FORMY  PŁATNOŚCI 
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy  prawa np. podatek akcyzowy).  
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w  Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Usług  cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług  cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia,  które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i  czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych. 
 4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Promocje nie sumują się. Szczegóły  promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie  danej promocji.  
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług  cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 10 – 

informację o najniższej cenie danego Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która  obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.  

 1. Jeżeli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie  internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie  Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych  Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.  
 2. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować  wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i  podstronach Sklepu.  
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub  Usługi cyfrowe: 
 4. a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu  proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane  w Regulaminie; 
 5. b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy  za pośrednictwem systemu tpay na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co  najmniej numer Zamówienia;  
 6. c) kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych Visa, MasterCard,  Maestro. 

Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem  danego banku; 

 1. d) za pomocą tpay – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu tpay w celu  dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis; 
 2. e) na raty – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu tpay w celu dokonania  płatności na zasadach określonych przez dany bank/ serwis obsługujący sprzedaż  ratalną. 
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. faktura (imienna lub na  firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania  faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje  przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 
 4. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze  Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku  błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 11 – 

 • 8 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 
 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po  zawarciu Umowy w ciągu 7 dni roboczych, chyba że coś innego zostało wyraźnie  zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.  
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który  pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały  udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient  wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej  dostęp.  
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub  wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej  dostęp. 
 4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny,  aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza  instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta)  w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także  możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w  treści zgodnej z Regulaminem. 
 5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie  zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem,  ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia  sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.  
 • 9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG  CYFROWYCH  
 1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza  Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien  dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe  było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez  Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści  cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 
 2. a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z  błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 12 – 

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest  niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych  przyczyn: 
 2. a) zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, b) zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych  do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym  prawem, 
 3. c) zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące  jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, 
 4. d) zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w  tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych. 
 5. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej  dostarczanych w sposób jednorazowy. 
 6. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po  stronie Klienta.  
 7. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści  cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje  Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania  zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu  wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o  zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana). 
 8. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści  cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie  niezmienionym.  
 9. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych  zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta  podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest  uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na  dane podane w niniejszym regulaminie.  
 • 10 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA,  NEWSLETTER 
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w  postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.  Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia  Zamówienia. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 13 – 

 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą  logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest  na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za Treść cyfrową lub inną Usługę cyfrową. 
 2. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie.  4. W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących  wymagań: 
 3. a) posiadanie dostępu do sieci Internet, 
 4. b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z  pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu, 
 5. c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe  funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej.  5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz  rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.  6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z  założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w  niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego  korzystać.  
 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej  usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta  Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 7. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili  może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia  poprzedniego.  
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z  korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne  służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby  nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy  technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i  inne.  
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową  w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z  usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku  gdy Klient nie spełnia tychże wymogów. 
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego  funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie  kilku Kont przez jednego Użytkownika. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 14 – 

 1. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu  wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem  umowy. 
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem  natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia  przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku,  gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub  postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz  przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla  Sprzedawcy, kopiuje Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub udostępnia je  podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z  rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa  osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu  i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 3. Klient może rozwiązań Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia  Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia  lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.  
 4. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może  uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia  Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi  cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta.  
 5. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów  dostępnych uprzednio na jego Koncie. 
 6. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub  skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte w  niniejszym regulaminie.  
 7. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić  Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.  
 • 11 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB  USŁUG CYFROWYCH 
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub  Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 15 – 

dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów  Ustawy o prawach konsumenta. 

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne  z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje  w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych  wymaganiach, również po stronie Klienta.  
 2. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać  doprowadzenia do ich zgodności z Umową. 
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do  zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla  Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w  rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,  uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty  doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi  Sprzedawca. 
 5. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:  
 6. a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest  niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, 
 7. b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z  Umową, 
 8. c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal,  mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do  zgodności z Umową, 
 9. d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że  uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego  skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności, 
 10. e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi  on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie  lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są  dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej z Umową jest nieistotny. 
 12. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż  dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 16 – 

Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie  do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.  

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści  cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest  kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował  go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie  lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Klient,  poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o  obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu  najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak  zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie  wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku. 
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i  nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj  i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku  otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej  uzupełnienia. 
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w  niniejszym regulaminie.  
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od  dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na  adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował  się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób. 
 5. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia  reklamacji i zgodnie z polityką prywatności. 
 6. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do  niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w  celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia. 
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej  Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze  cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).  
 8. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek  skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o  odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).  
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 17 – 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na  prawach konsumenta.  
 • 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na  przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza  kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin  do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą  wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu  do odstąpienia od Umowy. 
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w  załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie  jest to obowiązkowe.  
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od  otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie  dokonane przez niego płatności. 
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który  nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w  następujących przypadkach: 
 7. a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli  Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do  wiadomości; 
 8. b) w której przedmiotem świadczenia jest towar lub produkt cyfrowy,  wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;  
 9. c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  d) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za  które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął  świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 18 – 

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca  przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na  innym trwałym nośniku; 

 1. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez  Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie  wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania  Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu  przez niego faktury korygującej.  
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej  Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie  może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone  przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej  dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:  
 3. a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które  stanowiły przedmiot Umowy;  
 4. b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub  Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;  
 5. c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich  wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych  wysiłków;  
 6. d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą  z nich korzystać.  
 7. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi  Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta  udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub  wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej  dostarczonych przez Sprzedawcę.  
 8. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód  ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie  przeznaczonym do odczytu maszynowego.  
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze  korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez  uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych. 
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 
 11. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie  także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 19 – 

 • 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW  ZAWODOWYCH 
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących  Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie. 2. W przypadku sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w obrocie między  przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają  odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi. 
 2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn  poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną  na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń  w stosunku do Sprzedawcy. 
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym  Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi  to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma  prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać  dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez  Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży. 
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub  Usługi cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy  zawodowego. 
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym  Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na  siedzibę Sprzedawcy.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 20 – 

 • 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH  KONSUMENTA 
 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje  zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością  gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa  ustawy o prawach konsumenta.  
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą  dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: a) Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną, 
 3. b) Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem  przedsiębiorstwa, 
 4. c) Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, 

w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art.  5564, art. 5565i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się  postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.  

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas  procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w  niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub  odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności  potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub  przekazać te informacje w inny sposób.  
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu  przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi  cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z  prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za  takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do  niniejszego Regulaminu. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 21 – 

 • 15 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 
 1. Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie,  treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają  ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich  będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek  Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu. 
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych lub wyżej  wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym  Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest  uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy,  udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej  czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę  działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu  metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną  techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach  społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne  wyświetlanie. 
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa  do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient  w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby,  bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
 5. a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez  cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta)  utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
 6. b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf.  i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług  cyfrowych, 
 7. c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie  wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach,  np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach  zewnętrznych. 
 8. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania  licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 22 – 

napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie  z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Klienta. 

 1. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 
 2. a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 
 3. b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji  dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, 
 4. c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 5. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi  cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej Sklepu/  platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie  jakichkolwiek innych Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych  przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić  odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się  stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych  lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 7. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług  cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
 • 16 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych informuję, iż: 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest KATESKA Katarzyna Smuniewska Żochowska NIP: 8212474505, REGON: 522481478, zwana w Regulaminie również  Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony  Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych  danych: e-mail: kontakt@ksiegowakatarzyna.com Numer telefonu: 883505204 lub  pisemnie na adres Administratora.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 23 – 

 1. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą  przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem,  do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to  konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i założenia Konta) a  następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.  
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na  następujących podstawach prawnych: 
 3. a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów  prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek  wynikający z przepisów prawa); 
 4. b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności  elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia  i/lub wykonania umowy); 
 5. c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 
 6. d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.  1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
 7. e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania  umowy); 
 8. f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora); 
 9. g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora); 
 10. h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą  służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie  uzasadniony interes administratora); 
 11. i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); 
 12. j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), 
 13. k) w celu wysyłki nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora). 
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z  realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 24 – 

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez  okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać  z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.  
 2. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na  przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,  dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy  systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom,  zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp. 
 3. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych  usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft  itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w  związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub  częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują  mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe  klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują  najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  
 4. a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję  Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
 5. c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ  nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę. 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje  mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie  przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał  swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na  przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w  formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie  podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 25 – 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych  osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych  wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików  cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:  ksiegowakatarzyna.com 
 • 17 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku  z zawartymi umowami o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na drodze  postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.  
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, 
 3. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego  zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 
 4. c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). 
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie  internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego  rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 26 – 

 1. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu  postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to  zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom  właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i  właściwością ogólną.
 2. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w  stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.  
 • 18 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY  
 1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które  skorzystały z usług Sprzedawcy.  
 2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych  podstronach : w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w specjalnej zakładce  służącej do zostawiania opinii pod Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową w zakładce  „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów  prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym  fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do innych serwisów internetowych. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii  pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, z  częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.  
 3. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w  ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.  
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach  Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami  Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w  niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między  innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach  marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii  albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu. 
 5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten  sposób, że w ten sposób, ze Sprzedawca sprawdza, czy opinia pozostawiona przez daną  osobę pochodzi od klientów, jeśli pozostawione przez niego dane to umożliwiają. 
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu.  Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta  przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia  sytuacji i ustalenia przyczyn. 

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 27 – 

 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich  usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować  opinie wybrane.  
 2. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w  sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie  nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji  w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.  
 • 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są  w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych  przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego  Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy  regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy  na podstronie: Regulamin. 
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu  obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. 
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się  niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy  konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest  konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom  właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu  cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych  osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

Link do polityki prywatności: ksiegowakatarzyna.com 

Link do niniejszego Regulaminu: ksiegowakatarzyna.com

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 28 – 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU  KONSUMENTA 

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres, e-mail] 

__________________________________ 

__________________________________ 

Reklamacja Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej przez Konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………………….  Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa ………………………………………………………  ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową.  

Brak zgodności z Umową polega na  ………………………………………………………………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis  niezgodności z umową].  

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. . 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych): doprowadzenia do zgodności z Umową 

 • obniżenia ceny _______________________ 
 • Odstępuję od Umowy.  

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 29 – 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU  PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres firmy: ………………………………. 

NIP: …………………………… 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres, e-mail ] 

__________________________________ 

__________________________________ 

Reklamacja Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej Przedsiębiorcy na prawach  konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………………….  Treść Cyfrowa/ Usługa cyfrowa ………………………………………………………  ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową.  

Brak zgodności z Umową polega na  ………………………………………………………………………………….……………………………………………………… …………………………………………………………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis  niezgodności z umową].  

Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. . 

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych): doprowadzenia do zgodności z Umową 

 • obniżenia ceny _______________________ 
 • Odstępuję od Umowy.  

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 30 – 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym  zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie  działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności  gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej.  

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się  w CEIDG: 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

Data: ____________________ Podpis: __________________

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 31 – 

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W  PRZYPADKU KONSUMENTA  

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail (o ile dostępny): ……………………………. 

Numer telefonu (o ile dostępny): ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres, e-mail] 

__________________________________ 

__________________________________ 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w  przypadku Konsumenta 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr  …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej  następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)  poprzez: 

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić  jeśli dotyczy], 
 • na rachunek bankowy o numerze:  ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy]. 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 32 – 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W  PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres firmy: ………………………………. 

NIP: …………………………… 

E-mail (o ile dostępny): ……………………………. 

Numer telefonu (o ile dostępny): ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres, e-mail] 

__________________________________ 

__________________________________ 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w  przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr  …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej  następujących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)  poprzez: 

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli  dotyczy]  
 • na rachunek bankowy o numerze:  ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy], Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym  zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie  działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności  gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej. 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się  w CEIDG:

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 33 – 

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………… 

Inny dowód: ……………………………………………………………………………………….. Data: _____________________ Podpis: _____________

Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 34 – 

Shopping Cart
Scroll to Top